top of page

VANLIGA FRÅGOR

Du frågar, vi svarar

KOMMER DET ATT RIVAS NÅGOT PÅ BEFINTLIG FASTIGHET OCH KOMMER NÅGON DEL ATT BYGGAS TILL?

Nuvarande garage rivs och där byggs lokaler för idrott, kök och matsal. Den nya byggnaden kommer att ha samma yttermått som befintligt garage och kommer vara lika hög som övriga huset.

DET FINNS MÅNGA STORA EKAR BAKOM FASTIGHETEN – VAD KOMMER ATT HÄNDA MED DEM?

De stora ekarna kommer att behållas och beskäras på ett sätt som är lämpligt för en skolgård.

KOMMER DET FINNAS NÅGOT BULLERSKYDD FÖR BARNEN?

Ett ca 70 m långt och 3 m högt bullerplank kommer att sättas upp vid fastighetens södra ände längs med Nackanäsvägen.

KOMMER DET ATT SPRÄNGAS?

Det är inte någon sprängning inplanerad. Om behov av sprängning uppstår kommer detta att kommuniceras via våra informationskanaler samt att de grannar som bor i närområdet kring fastigheten kommer att få ett informationsbrev innan arbetet påbörjas och alla åtgärder som krävs vidtas.

FASTIGHETEN ÄR EN KONTORSBYGGNAD IDAG – FINNS DET BYGGLOV BEVILJAT FÖR EN SKOLA I FASTIGHETEN?

Det finns ett tillfälligt bygglov godkänt i 10 år för ändrad verksamhet i fastigheten.

HUR KOMMER SKOLGÅRDEN ATT VARA UTFORMAD?

De yngre barnens ytor kommer att vara i den södra delen då hänsyn är tagen till den befintliga växtligheten och lekutrymmet är bättre lämpat för den åldersgruppen i den delen. De äldre barnen kommer att få sitt utrymme i den norra delen.

HUR GÖR NI MED BYGGDAMM?

Vi kommer att välja arbetsmetoder som minimerar byggdamm.

KOMMER FRAMKOMLIGHETEN PÅ PLANIAVÄGEN PÅVERKAS AV BYGGNATIONEN?

En kort period under hösten i år kommer arbetet med den nya infarten till fastigheten att ske. När i tiden det exakt kommer att ske kommer att informeras om i kanalerna www.stenvalvetsickla.se samt Facebook ”StenvalvetSickla”.

KOMMER SPORTVERKSAMHETEN PÅ SICKLAVALLEN PÅVERKAS AV BYGGNATIONEN?

Nej, sportverksamheten kommer inte att påverkas av projektet.

FÖRÄLDRAR HÄMTAR OCH LÄMNAR VID PARKERINGSPLATSEN TVÄRSÖVER.

Projektet kommer inte att ta någon yta i anspråk på andra sidan Planiavägen.

VILKA DAGAR OCH TIDER UNDER VECKORNA KOMMER BYGGARNA ARBETA PÅ PLATSEN?

Måndag – fredag kl 07 – 19
Vid eventuella avvikelser av dessa tider kommer det kommuniceras via våra informationskanaler i förväg.

KONTAKT UTANFÖR ARBETSTID, OM NÅGOT HÄNDER?

JMW Bygg
08 - 647 90 50
info@jmwbygg.se

Kontakta polisen vid skadegörelse eller intrång.

HUR SER TIDPLANEN UT?

Projektet kommer att pågå mellan 2020-07-01 – 2021-07-31.

VAD KOMMER ATT GÖRAS SOMMAREN 2020?

Rivningsarbeten av parkeringsdäck och garage samt invändig rivning i de två befintliga husen.

VAD KOMMER ATT GÖRAS HÖSTEN 2020?

Uppförande av det nya huset samt ny infartsväg från Planiavägens södra cirkulationsplats till fastigheten.

VAD KOMMER ATT GÖRAS VÅREN 2021?

Invändiga arbeten samt anläggning av skolgården.

bottom of page